Đến tháng 03/2018 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
99.24%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 18:37 ngày 24/03/2018)