Đến tháng 05/2017 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
78.56%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 11:50 ngày 25/05/2017)